Tweet PST

zaterdag 1 juli 2017

Geniale kunstenaar cabaretier Michel Huisman presenteert het MaankwartierMichel Huisman: Maankwartier van idee, naar schets. naar uitvoeringHet Maankwartier is een fenomenaal schitterend juweel....ontsproten uit het brein van een meester genie in de orde van Michelangelo  samen met vele andere eveneens geniale uitvinders kunstenaars ... maar het Maankwartier is gebouwd aan een gehavende kroon waar van alles ontbreekt wat goed en mooi en prachtig en geweldig uniek en zeldzaam was ... agv het vreselijke sloop en bouw beleid van de makelaars kartel gemeenteraad sedert de florerende kolenmijnen periode gedurende de jaren 50 60 en gedurende de avontuurlijke jaren 70.

Professor Jan Engelen, zaliger, een wereldberoemde prominent op het gebied van architectuur omschreef einde jaren 90 met bittere tranen ...de enorme afbraak van de ware schat en al hetgeen aan schitterende gebouwen panden en architectuur in Heerlen als gevolg van het anti christen sloop en afbraakbeleid verloren ging door de slopershamer van makelaars die zich allemaal falikant uit jaloezie en uit geld en macht zucht tegen de Hemels rijke Vaticaans Kerk hadden gekeerd.

Kort na het PST interview waar ook  de legendarische cabaretier Toon Hermans en de directeur dhr Postman en de hoofdredactie van  het grote Duitse blad "Die Zeit" bij was...eveneens in het anno 2017 ook alweer leegstaande voormalige 5 sterren hotel Grand Hotel aan de Groene Boord, kon de vermaarde oude professor Jan Engelen zijn tranen niet bedwingen toen hij mij een gesigneerd boekwerk overhandigde waarin meer dan 450 foto's van Heerlense prachtige gebouwen en panden te bewonderen waren die echter allemaal gedurende de laatste 40 jaar verdwenen, niet door de oorlog maar door het geweld van de makelaars slopershamer.

Heerlen onderging dan ook na de jaren 70 een transformatie van gevoel opbouw cultuur respect en een geweldige opbloei door verlichting naar een fase van duisternis afbraak vaal vies neon licht staal en beton en leegstand gevoelloosheid verdwazing vervreemding in de vorm van een door buitenstaanders en kartel politici gepropageerde en opgedrongen depressief makende anti christen blokkendoos atmosfeer en een akelige architectuur die over het algemeen als grauw zielloos goddeloos en ongewenst werd ervaren hegeen de stad maakte tot Nederlands meest ongastvrije onveilige criminele stad gedurende de jaren 80. Gelukkig maar werd de stad daarop met het zogenaamde "lik op stuk beleid" van ware christen zielen veiliger gemaakt doordat men hordes veelal uit Duitsland en Belgie en uit tal van andere landen komende dealers en piraten met kop en kont de stad uit  gooide of als rechteloos ongewenste vreemdeling deporteerde naar detentie kampementen in den lande en velen werden ijskoud als psychiatrisch patient in Psyhciatrisch Centrum "Welland" weggestopt en met kalmerende spuiten dusdanig in de watten gelegd  dat ze wezenloos als levende zombies geen flauw idee meer hadden waar ze vandaan kwamen en waar ze anders ooit nog op deze bolle aarde in de vrijheid heen konden om ook maar een reep chocolade of een blik bier of een fiets of ook maar een gulden van een zich boven het volk verheven voelende stelende aristocraat politicus of bankier  te stelen.  Het slopen van de stad  bracht echter niet alleen vreselijke verharding en asocialisering van de stad teweeg  maar ging samen met het slopen van de moraal van de  mens en van de vanouds deugdelijke geldende christelijke normen en waarden. Door het steeds meer en meer wegslopen probeerde de elite bij velen dan ook de  ziel uit de stad  te trekken en de bakens van herkenbaarheid geloof en een wisse existentiele zekerheid waaraan elke burger zich in het leven met waarde geloof hoop en liefde voor het leven hecht en zo werd  eenieder in de Parkstad  opgezadeld met een  zware last aan emotioneel leed  en weemoedige gespletenheid en een adhd achtige schizofrene machteloosheid  die herkenbaar is voor wie dan ook die opgroeit in een stad of in een dorp of waar dan ook ter wereld waar men de cultuur en de tradities niet respecteert en het bestuur de deugd der mensen met grove poten uit egoisme en eigenbelang schend en als een mier met een mokerhamer helemaal voorgoed en voor eens en alle tijden tot in alle eeuwigheid kapot en mors en mors dood probeert te slaan. Het waren dan ook nep bokken rijders en satanisten die dit deden zoals de Jezus hatende dieven van d66, vvd en andere door en door verrotte partijen die zich lieten omkopen voor geld door de duivel zelve en hun duivelse koren van demonen die heel het land teisteren en willen vernietigen zoals anno 2017 het geval is met het duivelse Kartel van de opper heksen Marc Rutte en Alexander Pechtold en de door hen omgekochte zondaars van de CU en van het CDA. Gelukkig maar kan geen sloophamers ter wereld  de liefde en het verlangen naar recht en vrijheid niet vernietigen immers laat de liefde zich door geen geweld van de wereld  en door geen enkel instrument van vernietiging bedwingen en zal de liefde voor alle tijden de enige bron en onmetelijke wonderbaarlijke kracht zijn die de wereld en de mensheid doet behouden en door laat gaan wat er ook maar zal gebeuren in mooiste tijden van verlichting en voorspoed en de duisterste tijden van tegenspoed. Zeer kenmerkend in de Parkstad regio is dan ook  liefde die  tot uiting komt in enerzijds hechte sociale gemeenschappen zoals in het rijke en bruisende verenigingsleven en in de zeer hoogstaande beoefening van de kunst en muziek waar heel Limburg meer dan trots op is, maar anderzijds zijn er ook meer  kleine sektes en occulte gemeenschappen van zich boven god en gebod en het volk wanende politici en bestuurders in de vorm van een arrogante christen hatende elite die zich over de ruggen van het armere volk verrijkt door enorme corruptie, kartel politiek, en door list en bedrog zoals anno 2017 plaatsvind bij de euro kartel partijen vvd  d66  pvda  cu en de van de goede weg afgedwaalde zwarte mekker schapen van het cda. Hierbij is het wel frappant en uitermate verwerpelijk dat de pvda , uitgerekend de eens nog machtige grote sociale partij van de arbeid..... met grondleggers zoals de door het volk aanbeden  "Vadertje Dreess" die het sociale stelsel heeft opgericht en veel goede sociale wetten zoals de WAO heeft ingevoerd ... is geweest die sinds het bewind van de salon socialist achterkamertjes zakkenvuller  Wim KoK in den lande met lui zoals de eveneens impopulaire kwal en salonsocialist  Wouter Bos en de in de volksmond bekende creatieve witwasser euro oplichter Zalm..want zij zijn samen met Rutte verantwoordelijk voor het verarmen van.. en op grote schaal bedriegen van de arbeidersklasse en alle mensen met een sociale uitkering. Helaas blijkt er  anno 2017 na de gigantische afstraffing van de pvda regionaal gezien ook in de gemeenteraad van Heerlen toch nog een zenuwlijder van een pvda wethouder te zitten met psychopatische stuiptrekkingen die voortdurend en altijd wel weer niks anders weet te verzinnen en vertellen dan zijn eigen gelijk en dat van zijn achterkamertjes en schatrijke kartel vrienden die hij stelselmatig verdedigd en de hand boven het hoofd houd zonder zich ook maar een seconde te willen verplaatsen in wat de arbeiders en het gewone volk wensen en zo hard nodig hebben want dat alles interesseert de schrikachtige zenuwlijder met zijn rollende knipperogen niet want hij denkt alleen maar aan zijn eigen positie en zijn meer dan riante inkomen hetgeen ook blijkt uit het beleid van het steeds groter maken van de kloof tussen rijk en arm en een ronduit schandalig stedelijk wanbeleid van verpaupering en het scheppen van leegstand door de beschikbare gelden op te maken aan totaal overbodige bestedingen en verspillingen waarmee de Elite Klasse enorme fortuinen mee binnensleept over de ruggen van het arme volk en dat is dan ook niets en niets anders dan de waarheid. 

Hoe dan ook leidde... de sloop van vele honderden werkelijk fenomenale en kleinere schatten van panden en gebouwen...en het onder een muur van staal en lelijk peperduur betaald buitenlands beton weg begraven van de historische Romeinse Stadsmuur van het eens zo trotse Landsfort Herle tot een huiveringwekkend bipolariteit en gespletenheid van het oude gelovige en het nieuwe atheistisch egoistisch wereld beeld ...hetgeen door modernisten werd omarmd en door menig Heerlenaar werd betreurd met tranen tot in het diepste van de om vergeving zuchtende ziel die liever niet meer naar de kerk voor verlichting maar naar het cafe. De Elite Klasse zag dat alles niet zitten en gingd an ook liever naar een Rijke Luis Buffet of naar een vreselijk duur 5 sterren vreet en schrans ontspanningsoord met orientaalse hoeren of naar de golfbaan om daar in het geniep allerlei zaken te bekonkelen die het daglicht niet kunnen verdragen. De vroegere pastoors van Heerlen hebben overuren gedraaid en wisten welke grove zonden de zondaars pleegden en hoe zijn middels het betalen van smeergelden en aflaat sommen hun ziel voor de heer en eeuwigheid probeerden te redden van de verdoemenis in het vurige rijk van de satan... en dat is jarenlang doorgegaan en zo vaak dat er anno 2017 vrijwel geen kip meer te bekennen is in de biechtstoel of in de kerk omdat alle zondaars inderdaad menen vergeven te zijn maar dan wel door zichzelf en niet door de kerk of de lieve heer zelve en dat betekent dat zij gewoon met een rot  geweten door gaan met hun zondige en veelal op zichzelf gerichte asociale leven omdat ze het zat zijn om te gaan bedelen om vergeving en alsmaar meer geld aan de kerk te moeten betalen voor de vergeving...en omdat ze het zogenaamde vergevingsritueel en het toedekken onder de mantel der liefde  liever in de prullenbak gooiden en de satan... de mammoth ... bachus of een of andere sekte god of een oorlogsgod zoals Apollo gingen aanbidden omdat  hen zucht naar het plegen van gloeiende kolen hete zonden .. pathologisch misselijkmakend bedrog en  een waslijst aan corruptie en andere vreselijke misdaden door het bezoeken van de Kerk helaas geenszins  afnam maar alleen maar groter werd door een ongeneeslijke zucht naar rottigheid en verdorvenheid waarmee hun ziel alreeds door het werk van de duivel zelve van in den beginne was aangetast.

Ooit sprak de here voor wie het gelooft:  "Wie zonder zonden is werpe de eerste steen" en uit het feit dat er in Heerlen nog nooit gedurende de laatste 2017 jaar met een steen naar een hoer is gegooid  geeft al al dat allen niet gooien met stenen omdat zij niet zonder zonde zijn maar dat betekent niet meer of minder dat er wel degelijk gesmeten word en wel met  andere zaken en dingen zoals met  snoep en oliebollen en bloemen tijdens de bruisende spetterende carnavals feesten  en met flessen en blikken bier en stoelen tijdens allerhande twisten en ruzies en rellen en met  miljoenen gemeenschapsgelden en WMO gelden die in Heerlen door het kartel van de Gemeenteraad niet worden besteed aan waar al dat geld daadwerkelijk met alle liefde voor bedoeld is en wel voor de hulpbehoevenden die zorg heel hard nodig hebben en alle recht hebben op zorg ... maar aan allerlei onzinnig bestedingen die pure winst opleveren voor waar al dat geld absoluut niet voor bedoeld is en zo gaat dat en dat is niets dan de waarheid zoals dat ook in talrijke kranten met vette koppen staat gedrukt dat de krant er zwart van ziet.  Wie beweert dat er geen vuiltje aan de lucht is die is van de pot gerukt, corrupt of vreselijk dom en niet wijs en behoort eens goed voorgelicht te worden en de oren gewassen te krijgen, wie compleet gek is en gevaarlijk  hoort te worden geholpen in een fatsoenlijk gekkenhuis waar men mensen helpt en niet plat spuit maar bij de zeven zinnen te brengen ...en de criminelen behoren niet op het pluche te zitten of in alle vrijheid met of zonder enkelband het volk te bestelen en de burger het leven te verzieken maar behoort voor minstens 15 jaar te worden  opgeborgen in een zwaar bewaakte penetraire inrichting voor corrupte zakkenvullers en misdadigers die Nederland en u de burger aan de rand van de Untergang brengen door het meewerken aan een neo nazie euro kartelbeleid van verloedering verpaupering misdaad  asocialisering en de imense vervuiling van ons mooie Polder Vaderland.

Maar niet alleen de rijke Heerlense historie werd aldus respectloos om zeep vermoord, weggemoffeld onder het kleed van liefde en begraven door de graaiende harteloze satanisten raadsleden en hun harteloze geldzuchtige bouwheren maar ook de nieuwe gevormde unieke contrasten tussen de germaanse romaanse en post moderne en modernistische en still stijl( zoals Prof Peutz .... Fredericus Petrus Josephus (Frits) Peutz (Uithuizen, 7 april 1896 – Heerlen, 24 oktober 1974) wonderbaarlijke bouwkunsten die wel bewaard bleven) gingen dan wel voorgoed als een lek geprikte zeeman bad eend in de sloop storm orkaan of zoals de door een ijsberg als een conservenblik opengereten Titanic voor goed verloren tot de diepste dieptes. En wat te denken van de bouw en plaatsing van een pompeuze oerlelijke muziekschool in de vorm van een blokkendoos paddo gezwel... die het fraaie contrastrijke beeld van het centrum verkrachtte door de eeuwenoude schitterend met liefde gebouwde Pancratius Kerk en het wereldberoemde GlasPaleis met een scheve nek aan te kijken hetgeen wel zeker het doel was van de bedenkers en ongelovige honden raadsleden en bouwheren die zich tegen god en gebod en uit haat en jaloezie tegen de Vaticaanse Kerk keerden. Immers aanbidden deze samenzweerders heimelijk de mammoth (de duvel bacchus en de muzen in het bordeel) en het geld) en leven zij door middel van corruptie en kiesbedrog er op kosten van de burger op los) dan dat ze eens een kaarsje uit liefde voor de schepping of uit zondebesef of voor vergeving en zegen van de Lieve Heer laten branden bij het Heilig Moeder Maria Altaar en dat ze eens een forse duit in de collecte bus deponeren van een goed doel zoals de Kankerbestrijding of KIKA of een ander zeer goed doel zoals de Voedselbank of SOS Kinderdorpen, Artsen Zonder Grenzen etc. Neen, Ja deze nep volks vertegenwoordigers zijn dan ook gieriger en vrekkiger dan ooit en volgen het voorbeeld van Ruttes Corrupte Kartel en het stinkend rijke peperdure nergens toe doende dan feest en goede sier maken Huis van Oranje dat er het grootste plezier aan beleeft om alsmaar meer miljoenen voor onzinnige luxe op te eisen en af te troggelen van het door hen als een dictator onderdrukte volk der Nederlanden.

Men zou dan ook kunnen stellen dat de Heerlenaren en de raden samen volledig verantwoordelijk zijn voor de staat en sfeer van de stad....voor de opleving, de neergang en de sloop en afbraak en de vernieling van de romaanse cultuur uit protest en uit culturele verwarring en uit een ondergeschikt gevoel van minderwaardigheid en verslaving aan sado masochistische pestkoppen en machtshebbers die het volk alsmaar afpersen en het geld uit de beurs aftroggelen door te liegen en te bedriegen.Het is een feit dat de raden en de bouwheren anno 2017 ook verantwoordelijk zijn voor de vernieuwing en herleving door creatieve inventies zoals het fenomenale kunstwonder van respect voor mens dier en cultuur en aldus een fenomenaal bouwwerk dat onder de aandacht staat van vele landen van de wereld geien de actualiteit van transformaties leegstand en sociaal geografische economische en de multiculturele zorgen in vele steden van de EU agv het volstrekt ondemocratische beleid van het regime van Merkel en Juncker die menen in heel Europa de baas te kunnen spelen met hun Euro Post Moderne Nazie Waanzin Beleid waarvan de vreselijke gevolgen in tal van EU landen anno 2017 te betreuren zijn in de vorm van massa demonstraties,economische neergang,rellen,geweld en explosief toenemende misdaad, onveiligheid onvrijheid verzet en de toenemende dreiging van een bloedige burger oorlog en oorlog met de Rus As landen.

Het Maankwartier is een sprookje en een wonder en toont ...als u de video van de geniale kunstenaar Michel Huisman goed heeft bestudeerd ... een diepe liefde en unieke creatie uit liefde voor en door de kunst en voor de mens en de dieren de vogels en de bomen en de stenen en de liefdevolle ode en verering van de zon en de maan en de Griekse Goden ... die op een werkelijk schitterende inventieve en wonderbaarlijke wijze is vormgegeven door het team van het genie Huisman. Echter is er geen uiting van geloof of ode aan de Lieve Heer in de vorm van een creatief rozen kruis of een Hip Jezus Beeld of een schitterend Limburgs glas in lood mozaiek te bekennen en zo was er blijkbaar ook nog geen centimeter vrij voor een waardige nis voor een Heilig Moeder Maria Beeld en voor een Boedha beeld of voor een andere Godheid in het meer dan 10 000 m2 fenomenale bouwwerk.

Eerst bouwen dan slopen en bouwen en slopen was jarenlang het devies in Heerlen en daarmee was enorm veel geld mee gemoeid dat verloren ging en verspild werd ten bate van rijke heertjes die er niet om treurden dat de gebouwde en gesloopte onvervangbare bouwkunst voorgoed verloren ging.Het ene gat vullen met het andere is en was het devies zolang er maar van alles gebeurde of leek te gebeuren ten dienste van de stad en er veel geld word besteed en dat is de manier van het oude denken en de in de regio Heerlen geldende consensus dat dat allemaal prima beter en goed is en altijd nog 1000 en een keer beter dan dat er geen euro word besteed in de stad met let wel overheidsgelden aldus geld dat uit andermans zakken rolt en dan hebben we het over meer dan 200 miljoen euro waarvan het merendeel komt uit de EU pot. Dat er dan nog vele miljoenen extra bijgelapt moeten worden door de Gemeente voor de totale realisatie van het Maankwartier en de Gemeente dat geld overal van waar het niet mag uit potten weg haalt of vandaan tovert nemen de meeste mensen met een provinciaals boerenverstand liever voor lief op uitzonderingen na zoals tal van ondernemers in de binnenstad en de partij Hart Leers die grote bedenkingen heeft en beslist geen voorstander is van het mooie peperdure Maankwartier dat volgens zijn experts de gehele binnenstad enorm zal benadelen en doen verpauperen met nog veel meer neergang en leegstand dan er al is te betreuren zijnde 40 procent aan leegstand. Het klinkt dan ook aannemelijk dat enorm veel bijbouwen in een stad waar enorm veel leegstand is niet de gewenste oplossing is en dat men liever eerst de bestaande leegstand zou oplossen maar de grote vraag is dan wel hoe? PST, vele experts hebben daartoe al complete boekwerken geschreven hoe je dat probleem het beste zou oplossen en er zijn nog veel meer mensen met geweldige plannen en concepten die allemaal niet gehoord en niet serieus worden genomen door de arrogante over enthousiaste kartel gangsters van de Gemeente. Feit is echter wel dat de 200 miljoen euro die men besteed aan het Maankwartier betaald word uit met name een EU subsidie pot die alleen bestemd is voor het Maankwartier en nergens anders voor en dat betekent dat er dus geen sprake is dat er zomaar even 200 miljoen euro beschikbaar zoun zijn voor de saneringen en oplossing van leegstand in de binnenstad. Hoe het zal aflopen en hoe de toekomst van Heerlen er uit zal zien met een fonkelend Maankwartier juweel aan de gehavende kroon van de stad is maar de vraag en dat zal de tijd leren. Het sprankelende enthousiasme, de genialiteit van Huisman en zijn team aan grote kunstenaar geesten zijn dan wel meer dan lovenswaardig en inspirerend en laten we dan met zijn alleen niet alleen hopen maar vooral beter luisteren naar elkaar en samenwerken om er het allerbeste van te maken want er is geen weg terug en alleen maar een weg naar voren die voor geen mens ter wereld alleen maar over rozen gaat...daarom is het beste devies dan ook ..leef niet alleen voor je eigen geluk en welvaart maar werk samen aan een betere wereld van liefde welzijn vrede en voorspoed.

Gelukkig maar bleef na de jarenlange sloopperiode.... wel ruim 75 procent van zoals het eens zo wonderbaarlijk mooi was( en ten koste waarvan en ten bate van wie ontstond dat alles?) over... en...behouden... en voor wie goed om zich heen kijkt,zal deze ware schat aan bouwkunst en fantastische creativiteit zeker niet ontgaan en blijven bewonderen en respecteren. Gelukkig bleef de ziel van de scheppende mens behouden en van de meeste burgers ondanks het gevangenis decor dat was geschapen door het lelijke kille egoistische blokkendoos bouwheren kartel. De meeste mensen lieten zich dus door de satanistische nep bokkenrijders en geldwolven in de gemeenteraad en daarbuiten liever niet verleiden hun ziel te verkopen aan den duvel en den rede.. want alleen geld en een zogenaamd goed verstand en een unieke creativiteit en een status ... maken de mens niet alleen maar tot een waardevol onmisbaar mensenkind.... maar vooral de liefde vanwaaruit al hetgeen is en zal zijn werd en word geschapen in het wonderbaarlijk niet te doorvorsen mysterie van hemel en aarde. Ter bezinning.. zal er een hele berg meer liefde en rommel zijn in een krottenwijk waar de mensen elkaar bijstaan door het weinige dat ze hebben uit liefde te delen dan in een schatrijke stad waar de rijken de armen afpersen en de hulpbehoevende naaste maar liever ijskoud laten barsten uit egoisme. Daarom heeft de burger thans gezien de trend van het harteloos ondemocratische zaken rede kartel van marc rutte de opdracht gekregen om de liefde als norm en waarde in ere te herstellen en af te rekenen met de kille harteloze ideologie van geld en rede zoals deze te betreuren is bij het Kartel van Marc Rutte en zijn Eurofiele Megapolisten annex post moderne euronazies te Brussel en Berlijn.

Wat leert de mens van de geschiedenis? Overal in de stad is een enorme leegstand en her en der heeft de Gemeente beelden geplaatst van dikke rijke mensen die over de ruggen van het arme volk in luxe en weelde leven. In het centrum van Heerlen staan allerlei naargeestige beelden met depressief makende koppen zoals op de promenade en naast het blokkendoos gemeentehuis staat dan wel ook het beeld van een naar licht reikende broodmagere mijnwerker die zich kapot moest werken voor een appel en een ei. De meeste mijnwerkers en die kwamen uit zowat alle landen van de EU werden door het enorm zware en onderbetaalde ongezonde werk in de mijnen doodziek en de meesten overleden op vroege leeftijd agv stoflongen of silicose. Er kwam later dan wel maar na vele jaren eerherstel en een compensatie aan de dappere koempels die de hel van de mijnen hadden overleefd. De Nederlandse Staat heeft echter voor honderden miljarden aan kapitaal aan steenkool weggesleept uit Limburg en gedurende de mijn tijden Limburg op een ongekende schaal uitgebuit afgeperst en leeggezogen en vervuild met afval van de mijnen maar eveneens heeft de Staat der Nederlanden ter compensatie van de mijnsluiting wel weer miljarden geinvesteerd in de voormalige mijnstreken en grote overheidsinstellingen zoals ABP en CBS verhuisd naar Heerlen maar dat waren meer doekjes voor het bloeden dan dat dat het de algehele economie en het welzijn van de Parkstedenaren aanzienlijk bevorderde.

Anno 2017 is er door het boosaardig post modern marxistisch nazie eurofielen  beleid van de PVDA ,  CDA en de VVD niks veranderd ten goede in het land en in de stad want de armoede in Heerlen is groter dan ooit tevoren  want er zijn anno 2017 meer dan 10 000 straatarme mensen in de parkstad die op de grens van de armoede leven zonder ook maar kans op een baan en een beter leven krijgen waaronder zeer veel arme ouderen en hulpbehoevenden die niet eens hun goede recht op hulp en zorg krijgen als ze bij de gemeente komen aankloppen voor een voorziening in het kader van de WMO. Ze worden vrijwel allemaal op enkele uitzonderingen na ijskoud van het kastje naar de muur gestuurd en weggejaagd. Alleen al in 2016 maakt de Gemeente Heerlen met deze asociale en criminele handelswijze een miljoenen winst die men probeerde weg te sluizen naar andere potten en ter dekking van gaten en schulden in de begroting hetgeen een grof schandaal is en een tendens in veel meer andere steden waar de Gemeente de burgers belazerd voor miljoenen. Het fenomenale prachtig ontworpen bouwwerk Maankwartier kan nog zo mooi en fantastisch zijn maar als je het goed bekijkt en ziet wie daar gaat wonen, dan zijn het de meer dan goed bedeelden uit tal van regio s die de zeer luxe appartementen huren of kopen hetgeen een luxe is die voor meer dan 10 000 Parkstedenaren absoluut niet is weggelegd. Het zou dan ook meer dan aan te bevelen zijn dat ook mensen met een laag loon of een uitkering uit de Parkstad in het Maankwartier zouden kunnen wonen en wel met huursubsidie.... maar dat en ook een redelijke diversisteit in de zin van een multi culturele invulling van het Maankwartier is absoluut niet aan de orde en daarmee is het Maankwartier met name een luxe paradijs voor de meer dan goed bedeelden van de hogere klasse en zo betekent dit bouwwerk niet alleen een vorm van klasse deling maar ook statement naar de zogenaamde onderklasse dat de Super Elite regeert en de baas is over stad en land en dat de lager dan 2 keer modaal verdienende burger en de armen en laagbetaalden helemaal niks en geen zier hebben in te brengen in de politiek en het bestuur hetgeen ook veroorzaakt word door de kartelpolitiek van aan tunnelvisie en egoisme lijdende prominente politici van partijen zoals met name van het kartel van (vvd d66 pvda) maar ook zelfs van de cu en sp( de grootste in heerlen) die gedurende vele jaren er niks anders van hebben gebakken dan gebakken lucht, sloop en vernieling,wellustige bouwdrang en geldzucht en het alsmaar groter maken van de kloof tussen rijk en arm. En hoe mooi ze dan nu praten en doen of men rechtschapen is en de burgers dient blijkt dat hetgeen zij inde praktijk doen veelal niet strookt met waar het in het leven om moet gaan en wel een rechtvaardig democratisch liefdevol beleid en goede daden en niet om de verpakking en alleen maar mooie woorden en praatjes en reeksen van corruptie, kiesbedrog en leugens zoals we die wel van de liegende premier Rutte en zijn lege flessen hoofden van het criminele Euro Kartel te Den Haag te betreuren hebben.

Het is een feit dat de door corruptie aangetaste laffe steenrijke gemeenteraden de afgelopen 35 jaar met een steeds meer asociaal beleid de ondernemers en burgers  in de stad op een ongekende wijze hebben benadeeld en gedupeerd en dat de ondernemers nimmer werden gecompenseerd met een schadeloos stelling van minimaal 250 000 euro per ondernemer waar men voor meer dan 100 procent recht op heeft zoals voor de enorme verliezen aan omzet agv de rommelige ondoordachte en peperdure achterlijke pvda herinrichting van de binnenstad vanaf de jaren 80 die met name de oorzaak was van het stek teruglopende aantal klanten uit de euregio en denk maar eens aan Aken en massa s mensen uit Belgie die niet meer naar Heerlen kwamen maar liever naar Maastricht of naar Kerkrade gingen waar men gezellig vrij en veiliger kon winkelen en niet veel hoefde te betalen aan belasting en voor het parkeren. De door macht en geldzucht en vriendjespolitiek aangetaste Raden hebben Heerlen zoals door de afbraak sloop en het scheppen van een klimaat van leegstand en onveiligheid en door het opleggen van hoge parkeertarieven ontoegankelijk en ongastvrij en onveilig gemaakt waardoor de middenstand voor meer dan 50 procent kapot is gemaakt. Een voorbeeld uit velen alleen al is dat men het van oudsher van onschatbare kunst bouwwerk dat ontworpen werd door de vermaarde Peutz "Het Glaspaleis" jaren lang heeft laten verloederen en pas na een periode van 10 jaar gruwelijke leegstand voor meer dan 40 miljoen euro heeft laten strippen en compleet heeft laten oplappen tot het Glazen Paleis wat er nu staat en plaats bied aan de bieb, een zeer fraaie gallerie en van alles en nog wat meer dan een filmpaleisje en een schitterend restaurant op de bovenste verdieping. En nog een vreselijke wandaad. De voormalige mooie en goed functionerende brandweerkazerne en het eens nog statig mooie politiekantoor werd voor 10 miljoen gulden opgeknapt en voorzien van een hypermoderne meldkamer, waarop niet lang erna het gehele politie gebouw werd gesloopt met als gevolg dat er tot op de dag van vandaag op de plek des onheils een grote onooglijke krater te betreuren is aldus een vies gat in moeder aarde hetgeen de waarde van huizen in de omgeving fors heeft doen dalen en ook al deze huurders en huiseigenaren werden nimmer gecompenseerd voor de door de Aarts Gemene Gemeente (let wel eens even goed op wie daar de meerderheid heeft zoals de psychopatische knipogende knikkerbollen minkunkels van PVDA en samenzweerders van SP en andere volksverlakkers) veroorzaakte miljoenen schade. Zo zijn er nog zelfs vele honderden voorbeelden van een enorme schade door het enorme wanbeleid van de raden die nimmer vergoed werden en de stad een enorm leed en een onvoorstelbaar grote schade hebben berokkend. Wij van de redactie hebben meer dan 40 jaar onderzoek gedaan en de beste expertise en ervaring in huis met tal van experts om het wanbeleid van de Raden aan te tonen en gegrond te kwalificeren als regelrecht bedrog en oplichting van de burger.

Een stad kan nog zo schitterend mooi gebouwd of grauw kil en lelijk zijn maar de ziel en de sfeer van de stad ... warm vriendelijk veilig vrij gastvrij...of kil egoistisch onveilig en afwijzend worden merendeels bepaald door de mensen die er leven en door hoe zij denken voelen werken leven en samenleven en door hoe zij de voor elk een mens unieke creativiteit en talenten kunnen uiten in het klimaat dat mede bepaald word door welke mensen zij kiezen in het stads bestuur dat verantwoordelijk is voor het beleid zoals voor het scheppen van een veilige vrije stad van cultureel respect en welzijn en een stad waarin de stem van de burgers zoals het behoort te gaan word vertaald in het gewenste beleid door de raad ten dienste van de stad en haar burgers.

Er zijn anno 2017 in de wereld fantastische maar ook zeer negatieve ontwikkelingen gaande zoals de toenemende dreiging van oorlog, vervuiling, genocide, rassen en religie oorlogen, de enorme volksverhuizing van miljoenen mensen uit Afrikaanse en Arabische en Midden Oosten Landen en de onstopbare stroom van miljoenen vluchtende mensen en tevens criminelen en gelukszoekers en de dreiging van een nieuwe economische crisis en de dreiging van nog veel meer gevaren waar de mensheid mee te maken heeft. Steeds meer mensen beseffen dat een transformatie van rede naar gevoel en liefde nodig is. De burgers moeten dan nu eens allemaal begrijpen dat egoisme, de zucht naar succes in de vorm van roem eer en geld en het verheffen van de rede boven god en gebod van welke origine dan ook niet het antwoord zijn voor de enorme zorgen en dat men elkaar in de ontstane tweedeling en chaos niet helpt door elkaar met propaganda discriminatie haat verdeeldheid en geweld gaat bestrijden maar dan men uit respect voorde schepping en de menselijkheid moet gaan samenwerken aan de redding van volk stad en vaderland en de wereld in zijn geheel door de liefde en de mensenrechten als eerste op de agenda te plaatsen.

Wat zou het dan ook geweldig goed zijn als alle fraaie panden die triest genoeg in de stad leeg staan worden ingevuld en dat alle gevels van alle mooie panden in de originele staat vakkundig worden hersteld met Europese Cultuursubsidie. De stad zou dan ook helemaal opbloeien met in heel de stad te presenteren etalages aan uit het hart van de ziel ontsproten Heerlense Kunst en Muziek en daarmee nog meer dan aantrekkelijk worden voor toeristen zoals uit de Euregio en uit heel Nederland en heel de wereld. Van groot belang hierbij is dat de roots van de rijke cultuur van Heerlen en omgeving op een passende wijze met alle liefde in het stadsbeeld worden gebracht, te denken valt aan beeldende kunsten ter ere aan de mijnwerkers en ter memorie aan de grondleggers van onze vrije samenleving waarbij niet voorbij gegaan mag worden aan de slachtoffers van onderdrukking oorlog en en geweld zoals de Romeinse overheersers die in Heerlen heerlijk kwamen ontspannen in het lekker rein bubbelende water van de Thermen. Er zijn legio geweldige initiatieven, plannen en voorbeelden die de parkstedenaren zelf aandragen en het zou meer dan goed zijn als de gemeenteraad eens met de Parkstedenaren en de overheid met de burgers zelf gaat overleggen welke geweldige initiatieven en plannen zij hebben voor het gewenste optimale resultaat.De kloof tussen politiek en wat de burgers willen en nodig hebben zal aldus met vereende krachten overbrugd moeten worden.

Hopelijk worden dan ook alle onooglijke beelden van rijke harteloze vatsige corrupte kartel mormels zoals van de zenuwleiders van de miezerige asociale vvd d66 en de ziekmakende facisten van de pvda uit de stad weggehaald want dat schikt veel mensen af omdat die beelden door een of andere geld en rede cultuurmaniak te pas en te onpas worden neergezet op plekken en het humane stadsbeeld voor mens en dier danig ontsieren en de burgers gek te maken en als rechteloos vee te behandelen als minderwaardige slaven.  En wat zou het geweldig goed zijn als er voortaan geen enkel prachtig pand of gebouw meer omwille makelaarswinsten word gesloopt in de ex sloopstad en gelukkig weer opbloeiende  Street Art Waal Art Wereldstad Heerlen... maar behouden word voor Heerlen uit respect en liefde voor de mens natuur en cultuur, de geweldige architecten en bouwmeesters die deze schitterende panden hebben gebouwd en uit respect voor de grondleggers van Heerlen en alle Parkstedenaren die de stad met passie en een berg aan creativiteit en muzikaliteit maken tot wat de stad voor een wonder in Limburg is en hoe het word als fundament voor een veel betere toekomst van recht veiligheid vrijheid welzijn en welvaart door de kracht van de liefde voor de schepping en laten we vooral de Lieve Heer en Heilige Moeder niet vergeten..en hopen en bidden en ook er voor zorgen dat de corrupte fascisten zionisten eurofiele zenuwleiders  van de doortrapt corrupte pvda en alle andere corrupte kartel schurken  annex bouwmaffia criminelen zoals ruttes illuminate oranje nazie sekte kliek voorgoed en wel in de pek en veren de stad en uit ons dierbare land worden verjaagd.

De Redactie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

G ads

Maastrichtse Jennifer Romen voor de derde keer wereldkampioene hiphop Solo Adults

De 21 jarige Maastrichtse Jennifer Romen is vrijdag voor de derde keer wereldkampioene hiphop geworden in de categorie Solo Adults in het Oostenrijkse Graz. De Maastrichtse super dans ster werd vorig jaar ook al wereldkampioen in het Italiaanse Rimini en in 2013 behaalde ze eveneens de wereldtitel. Jennifer Romen heeft een eigen dansschool (USDA) in Maastricht.

Ontdek je plekje Heerlen

Heerlen vroeger

Het Maankwartier in Heerlen = weggegooid geld

Heerlen Anno 2018

Zuid Limburg Facts

Heerlen

50° 54' 0" N / 5° 59' 0" E

Heerlen, Netherlands

Region: Limburg
Country: Netherlands
Latitude: 50.9
Longitude: 5.9833333

Zuid-Limburg is strategisch gelegen in het hart van de euregio Maas-Rijn. In een straal van 30 kilometer rond Zuid-Limburg wonen bijna 4 miljoen mensen in Nederland (Provincie Limburg), België (Vlaanderen en Wallonië) en Duitsland (Nordrhein-Westfalen).

Wie de steden Aken, Hasselt of Luik bezoekt, reist door Europa… maar dan op 30 kilometer van huis. Zuid-Limburg en de Euregio staan bekend als een ‘Bourgondische’ regio die naast gastvrijheid en culinaire kwaliteiten ook een rijke traditie in streekproducten kent. Maar liefst acht Michelinsterren in een gebied van 25 bij 25 kilometer. Daarnaast talloze bistro’s, eetcafés, loungeclubs en restaurants. Voor elke beurs en elke smaak.

Facts

601.089 inwoners, 20 bij 20 km
26.000 studenten, 43% buitenlands, beste universitair onderwijs van Nederland
Beste Hogeschool van Nederland, beste universiteit van Nederland
Snelle treinverbindingen met Brussel, Parijs, London, Keulen, Frankfurt, Amsterdam
Beste scholen van Nederland, beste kinderdagverblijf van Nederland
Populairste vakantiebestemming Nederland
8 Michelinsterren, beste B&B van Nederland
Grootste kunstbeurs ter wereld
Internationaal bekroonde wijnproductie
8 vliegvelden binnen 1 uur
34.000 bedrijven, 276.000 banen
220 kilometer grens met buitenland, 8 km met Nederland
Beste stad van Nederland in ‘quality of life’
Groenste stad van Nederland
Een van de grootste, meest innovatieve chemieclusters Europa
Nummer 3 in top-10 meest innovatieve bedrijven Nederland
100 miljoen € investering komende 5 jaar in Research & Business
Arbeidsproductiviteit per fte > € 116.000. (Nederland: € 82.000)
Euregio Maas-Rijn (straal 50 km) 3,7 miljoen inwoners, 3 landen, 3 talen
Eengezinswoning plm. 200k (Nederland 275k, Amsterdam 450k)
15 musea, 17 muziekpodia, 14 theaters, 3 filmhuizen
Beste ziekenhuis van Nederland


IGOM

Parkstad Limburg is één van de gemeentelijke organisaties die deel uitmaakt van het samenwerkingsverband IGOM (bundelt de kracht, kennis en capaciteit van ruim 400 managers en 9.000 medewerkersbinnen de Zuid-Limburgse (semi-)overheid). Zowel de vacatures als de beschikbare stageplaatsen worden aangekondigd op www.igom.nl

Bedrijvigheid

Leisure en toerisme

Onderwijs en arbeidsmarkt

Regiobranding en -promotie

Leisure en toerisme

Onderwijs en arbeidsmarkt

Regiobranding en -promotie